هوش فرازمینی

اخبار نجوم و حیات فرازمینی

کشف مواد اولیه و پایه زندگی اطراف ستاره نوزاد
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢٠   کلمات کلیدی: دانستنی های نجوم

8 آوریل 2015 به نقل از space.com 

برای اولین بار ستاره  شناسان برای اولین بار مولکولهای زندگی و پایه ای حیات را در دیسک گرد و عبار در اطراف یک ستاره بیگانه و نوزاد کشف کردند . این کشف بسیار مهمی است که نشان میدهد که ریشه های پایه ای حیات در ابتدای منظومه شمسی خودمان چگونه در دیسک ابتدایی شکل گیری منظومه شمسی شکل گرفت .

ستاره شناسان توانستند مواد الی غنی در این دیسک منظومه ای را کشف کنند . این نشان میدهد شیمی زیستی که برای منظومه شمسی اتفاق افتاده است در منظومه های دیگر نیز رخ داده است .

این ستاره نوزاد واقع در صورت فلکی برج ثور در 455 سال نوری از زمین جرمی دو برابر خورشید و 10 بار روشن تر از خورشید ما میباشد .

هنوز مشاهدات دیسک مورد نظر در اطراف این ستاره میلیون ساله هیچ ردپایی از شکل گیری سیارات مشاهده نشده است .

ستاره شناسان منابعی از مولکولهای پیچیده در این دیسک غبار اطراف این ستاره کشف کردند همچنین متیل سیانید غنی که یک مولکول پیچیده پایه کربنی است .

عناصر فرار مانند سیانید در دماهای بالا میجوشند با وجود این شکنندگی دانشمندان انها را برای حیات ضروری میدانند و پیوندهای کربن نیتروژن از سیانیدها مهم و ویژه است چرا که پیاه های تشکیل اسیدهای امینه هستند که برای بلوکهای ساختارهای پروتوئینی ضروری میباشد .

با این که ستاره شناسان این مولکولهای پیچیده و حیاتی را در این دیسک ستاره ای کشف کردند ولی این مواد در فضای بین ستاره ای نیز موجود است . اما دانشمندان تا به قبل از این مطمئن نبودند که این عناصر در لحظات ابتدایی شکل گیری یک ستاره و منظومه بتواند جان سالم به در ببرند چرا که تصور میشد تشعشعات باعث نابودی این عناصر و از پاشیدگی انها گردد .

با این حال ستاره شناسان در مناطق مختلف این دیسک غبار و گاز توانستند مولکولهای غنی سیانید را کشف کنند .

با توجه به تحقیق روی سیارک ها ...تیم ستاره شناسی مشخص کردند مقدار سیانید در این غبارهای دیسک ستاره ای بیشتر از ستاره های دنباله داری است که در منظومه شمسی رفت و امد دارند  وجود این بلوکهای ضروری حیات نشان میدهد حیات یک عامل کیهانی است و در منظومه های دیگر موجود است و مختص منظومه شمسی ما نمیباشد .

از مطالعه روی این موارد مشخص است که ترکیبات شیمیایی ضروری برای شکل گیری حیات یک پدیده جهانی است . احتمال زیاد سیانید منشا ممهم حیات میباشد .