ما از جنس ستارگان هستیم

شگفت انگیز است که در سحابی جبار آب و دی اکسید گوگرد وجود دارد و شاید در کمال تعجب در آن ترکیبات پیچیده کربن نیز وجود داشته باشد.ترکیباتی مانند متانول، سیانید هیدروژن ، فرمالدئید و دی متیل اتر.
این نکته شاهدی معتبر است که نشان می دهد واکنش های پیچیده با شرکت کربن در اعماق فضا شکل می گیرد.
این کشف بسیار جالب است چرا که ثابت می کند مکان آغازین شیمی حیات فضای بیکران بین ستارگان بوده است.
اما این تنها حلقه ی ارتباط ما با کیهان نیست.شاید ما با کیهان از این هم نزدیک تر باشیم.
داستان از جایی شروع شد که دانشمندان شهاب سنگی مرموز که از اعماق منظومه ی شمسی روی زمین افتاده بود را یافتند.
اسراری در این شهاب سنگ نهفته است:
احتمالا قدمت آن از تمام سنگ های روی زمین بیشتر است چون از همان غباری بوجود آمده که 5 میلیارد سال قبل به دنبال رمبش یک سحابی ، خورشید و سیارات منظومه ی شمسی از آن بوجود آمد.
سنگی از اجداد منظومه ی شمسی.
با بررسی این سنگ قدیمی در کمال شگفتی در میان آن آمینو اسیدها یا همان واحد های سازنده ی پروتوئین را که به نوبه ی خود سنگ بناهای اصلی حیات هستند پیدا کردند.
این مطلب نشان می دهد که واکنش های پیچیده عنصر کربن در فضا وجود دارد که 4/5 میلیارد سال قبل منجر به تشکیل سنگ بناهای اصلی حیات شده است.لذا شاید اولین آمینو اسید ها در اعماق فضا پدید آمده و توسط سنگ های آسمانی به سیاره ما انتقال یافته باشند.
این نکته باعث می شود در باره ی آن نورهای چشمک زن و آن توده های گاز و غبار آسمانی عمیق تر فکر کنیم.
وقتی به فضا خیره می شویم در واقع داریم به گهواره وجود خود نگاه می کنیم.ما به راستی فرزند ستارگان هستیم و هر اتم و مولکول بدن ما با تاریخ کیهان از زمان انفجار بزرگ تا کنون عجین است.

«هر اتم از بدن شما از ستاره ای که در گذشته منفجر شده به وجود آمده است ، و احتمالا اتم های دست چپ شما از یک ستاره متفاوت نسبت به دست راست شما به وجود آمده اند . شاعرانه ترین چیزی که من درباره کیهان می دانم این هست که شما همگی گرد و غبار ستاره ای هستید اگر انفجار ستاره ای نبود شما اینجا نبودید به علت اینکه عناصر تشکیل دهنده هستی ( کربن ، نیتروژن ، اکسیژن و دیگر عناصری که برای فرگشت نیاز بودند ) از ازل آفریده نشده بودند ، بلکه آنها در ستارگان پیدایش یافته اند .لورنس کراوس
کیهان شگفت انگیز

/ 0 نظر / 59 بازدید