خلاصه ای در مورد سیاه چاله ها و انواع انها

*سیاه چاله های پرجرم :
جرمی بین چندصد هزار تا چند میلیون برابر خورشید داره و پیشبینی میشه در مرکز هر کهکشان یک عدد فعال وجود دارد بزرگترین سیاه چاله شناخته شده در عالم فعلا OJ 287است که جرمی برابر 18 میلیون برابر جرم خورشید دارد

*سیاه چاله های جرم متوسط :
جرمی برابر هزاران برابر خورشید را دارند و پیشبینی میشه که منابع اشعه ایکس در فضا از اینها تامین میشهو محتمل است که از طریق برخورد سیاه چاله هایی با جرم کمتر شکل گرفتند

*سیاه چاله های ستاره ای :
جرمی بین 3 تا 15 برابر جرم خورشید دارند و از دو طریق تشکیل میشوند یکی فروپاشی گرانشی ستاره های منفرد و دیگری برخورد ستاره های دودویی نوترونی

*جرم این سیاه چاله ها به اندازه ای است که در انها اثرات مکانیک کوانتومی اهمیت زیادی پیدا میکنه به طور کلی سیاه چاله هایی که جرمی کمتر از جرم خورشید دارند میکرو سیاه چاله نامیده میشوند 

/ 0 نظر / 58 بازدید