سیگنالی بنام «!Wow»

 آیا این سیگنال فراخونی از جانب موجودات فرازمینی بود؟

احتمالا نه. این سیگنال هرگز دوباره یافت نشد.چند دقیقه پس از نخستسن تشخیص ، پرتو دوم از«آنتن گوش بزرگ»عبور کرد ، اما هیچ سیگنالی آشکار وثبت نشد.پژوهشگران SETIو ناسااز همان روز به امید این که شاید دوباره این سیگنال را یافت کنند به جست وجو پرداختند.اما تلاش آنها بی فایده بود.

سرانجام سیگنال «Wow» به بحث های اصلی در داستان های علمی – تخیلی وتالار های گفت وگوی اینترنتی بدل شده بود، جایی که  آماتور های علاقه مند ومردم غر می زنند که دانشمندان به این مدارک آشکار موجودات فضایی بی اعتنایی می کنند،اما سیگنالی که فقط یکبار کشف شده است نمی تواند پژوهشگران SETIرا متقاعدکند که موجودات فضایی را کشف کرده اند.

ودر آخر باید بگویم که شاید سیگنال «Wow» ندایی از طرف موجودات فرازمینی باشد وهنگامی که پژوهشگران سعی می کردند تا دوباره آنها را بیابند ،موجودات فضایی  فرستنده های خود را خاموش می کرده اند.    

                  

/ 0 نظر / 26 بازدید