چگونه کیهان از هیج تبدیل به همه چیز شد ؟ ایا گیتی ما تخت است؟

اما در مورد گیتی و خاستگاه ان پاسخ هایی که از امید فلسفه عرفان الهام میاید چیزی عاید ما نخواهد کرد اصولا اگر پاسخی در کار باشد در کشف طبیعت است . چه خوشمان بیاید یا خیر گیتی همینی هست که هست . شاید مفهوم گیتی از هیچ کمی دلخور کننده و دلسرد کننده برای برخی از خدا باوران باشد و به مزاج انها خوش نیاید ولی این مفهوم از فرد یا گروه یا مکتب خاصی بیرون نیامده است بلکه به لطف پیشرفت در مشاهده و تجربه و کشفیات هیجان انگیز کیهانی بیرون امده است .

قوانین نیوتون نه تنها به شدت ازادی عمل موجودی اسمانی به نام خدا را محدود کردند بلکه نیازمندی طبیعت به دخالت فردی ماورایی را کنار گذاشتند  . نیوتون کشف کرد حرکت سیارات به دور خورشید نیازمند ان نیست که پیوسته در مسیرشان هول داده شوند بلکه نیرویی در کار است و نامش گرانش میباشد .

ما امروز میتوانیم فرگشت و تکامل گیتی را از نخستین زمان بیگ بنگ و اغاز کیهان بدون نیاز به نیرویی ماورایی شرح دهیم . توسط هیم قوانین محکم فیزیک . و همینطور میتوانیم با همین قوانین اینده کیهان را پیشبینی نیز بکنیم . شکی نیست هنوز ابهامات زیادی در کیهان وجود دارد که کشف نشده یا پاسخ داده نشده..درست همانطور که داروین نیاز به دخالت اسمانی در فرگشت نوین جهان اکنده از حیاتی گوناگون در سرتاسر این سیاره را از میان برداشت ..درک کنونی ما از گیتی و گذشته و اینده اش این امکان را شدنی تر کرد که " چیز " میتواند بدون نیاز به هر راهنمای اسمانی از "هیچ " سر در اورد .

همانطور که در پستهای قبلی اشاره شد گیتی ما تخت است یعنی شواهد اینطور میگوید .دست کم در مقیاس هایی که ماده به شکل کهکشانها بر ان سیطره دارد در ان گیتی تخت است . میانگین انرژی گرانشی نیوتونی هر جسم سهیم در انبساط کیهان دقیقا 0 است .

فضای تهی میتواند دارای انرژی ناصفر باشد حتی در نبود هر گونه ماده یا تابشی ... نسبیت عام انیشتین نیز به ما میگوید که فضا انبساطی تساعدی دارد به طوریکه حتی ریز ترین محدوده در زمانهای اولیه میتوانسته با سرعت اندازه ی بیش از مقدار کافی برای گنجاندن همه گیتی مرئی امروزین را در بربگیرد .

طی چنین انبساط سریعی محدوده ای که سرانجام گیتی ما را در برمیگیرد انرژی نهفته ی درون فضای تهی تخت تر و تخت تر میشود . چون با رشد گیتی انرژِی نهفته در ان فضای تهی رشد میکند  .

 

افت و خیزهای کم چگال در فضای تهی ناشی از قواعد مکانیک کوانتوم بعدا مسوول همه ساختار هایی شد که امروز در گیتی میبینیم . پس ما و هر انچه میبینیم از افت و خیزهای کوانتومی در چیزی که اساسا هیچیِ نزدیک اغاز زمان است .یعنی طی انبساط تورمی سر براوردیم .

چیز میتواند از فضای تهی سر براورد . اینکه گیتی تخت است و اینکه گرانش نیوتونی موضعی اساسا امروزه صفر است به شدت بیانگر این است که گیتی خودمان از دل فرایند تورمی با انرژی فضای تهی از هیچ به وجود امده است 
منبع = کتاب گیتی از هیچ نوشته لارونس کراوس  

/ 1 نظر / 35 بازدید
سئو

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد