کشف سیارۀ فرا خورشیدی عجیب و منزوی !

این سیاره عجیب در طی کمپین مشاهده به دنبال یک جهان تازه به دور ستاره های جوان مشاهده شد. این ستاره که GU Psc نام دارد یک سوم اندازه خورشید ما است و بعنوان هدفی برای جست و جوی سیارات فراخورشیدی مطرح شده است. این ستاره های جوان حدودا صد میلیون سال دارند و اهداف جذابی برای جست و جو گران سیارات فراخورشیدی هستند. زمانی که ستاره ها بسیار جوان اند در مرحله شکل گیری مواد ستاره ای قرار دارند، در این مرحله هنوز گرم و داغ هستند و انرژی را به بصورت مادون قرمز در فضا منتشر می کنند. شایع ترین روش مورد استفاده برای تشخیص سیارات فراخورشیدی گذر و سرعت شعاعی است که توسط تلسکوپ فضایی کپلر ناسا بکار می رود، زمانی که سیارات فراخورشیدی از مقابل ستاره های مادرشان عبور می کنند، این سیارات دیده می شوند.
اما به روش تصویربرداری مستقیم سیاره که GPI (تصویرگر سیاره ای جمینی) نام دارد و روی تلسکوپ واقع در شیلی نصب شده است، مشاهده سیارات کار بسیار سختی است و سیارات فرا خورشیدی بسیار کمی با این روش کشف شده اند، اما در مورد GU Psc b, که سیاره ای گازی و جوان است، به وسیله روش مشاهده امواج مادون قرمزاش مشاهده شده است. در روش تصویر برداری مستقیم سیاراتی که روشن تر هستند با مقایسه نور مرئی و مادون قرمز دیده می شوند زیرا درجه سطحی آنها در مقایسه با سیاره های دیگر کمتر میباشد. اما جست و جوی سیاره های فرا خورشیدی آسان نیست.

/ 0 نظر / 8 بازدید