منشا انسان و فرازمینی ها قسمت پنجم

علم قادر به یافتن حقله گمشده نبوده است، و شاید این به سادگی به این دلیل باشد که زمین قادر به ارائه این حقله گمشده نیست. شاید حلقه گمشده اینجا روی زمین نیست. شاید این حلقه گمشده جایی خارج از اینجاست، فرازمینیست.
در 1996 دانش پزشکی قدم بزرگی برداشت وقتی که دانشمندان علم ژنتیک موفق به تولید یک «گوسفند» شدند. این تکنولوژی بنیادین نقطه پُررنگ تحسینبرانگیز پیشرفت بود در درک ما از «دی.ان.ای». اما آیا موجودات فضایی هم دارای چنین دانش ژنتیکی بودهاند؟
Jason Martell
در متون اساطیر سومری، (تصویر 143) آنها شرح دادهاند که چگونه برای اولین بار ژنتیک انسان مهندسی شده است. بنابراین بسیار محتمل هست که فرازمینیها ژنتیک ما را مهندسی کرده باشند.
Philip Coppens
بیشتر و بیشتر موجوداتی کشف میشوند همانطور که علم پیشرفت میکند در غارهای کوچک یا در جزیرههای  کوچک که با شواهد «دی.ان.ای» معلوم میشود که یک اتفاقی افتاده است (تصویر 144 تا 146). ما احتمالا به حقایق مستند علمی دست خواهیم یافت که نوعی تداخل در نسل انسان در شرایطی خاص و لحظاتی معین از زمان وجود داشته.
آیا غولها و دیوهای توصیف شده در اساطیر باستان، میتوانند مثالهایی از جهش ژنتیکی باشند؟ (تصویر 147 و 148) اگر اینطور است، چه هدفی در ورای آن نهفته بوده است؟
Michael Cremo
داستانهایی در متون کهن «سنسکریت» هند وجود دارد (تصویر 149) از اینکه چگونه در آغاز کار تولیدِ موجودات زنده در جهان، خدایان و یا موجودات فرازمینی، اشتباهی در تولید انواع مختلفی از دیوها و غولها و چیزهایی از این قبیل کردهاند (تصویر 150 و 151). 
Erich von Daniken
چرا این موجوداتی که «خدا» نام داشتهاند باید چنین مخلوقات ترکیبی ساخته باشند؟ هدف این کار چه بوده؟ آنها یک شیر را دیدهاند و به خودشان گفتهاند که: چرا ما این موجود عجیب عضلانی را با یکی از حیواناتی را که مدفوعی گرم دارند، با پوست حیوانی دیگر مخلوط نکنیم تا بتوانیم آن را در سیاره دیگری مستقر کنیم؟ (تصویر 152) که با زمین هم متفاوت است! پس شروع به پرورش کردند. شروع به خلق موجوداتی ترکیبی کردند.
محققان برجسته و باستانشاسان در کل هم عقیدهاند که در زمانی حدود 3000 سال پیش از میلاد در عصر سنگ نوع بشر یک جهش کوانتومی در جهت تمدن و استفاده از تکنولوژی داشته است. بر اساس اسطورهها و افسانهها بشر اعتبار آن را به خدایانی میدهد که این دانش را به آنها دادهاند. اما اگر این خدایان در حقیقت میهمانانی خارجی بوده باشند، آیا ممکن است که جهش کوانتومی بشر منشاء جهانی بیشتری داشته باشد؟
Philip Coppens
این کاملا واضح هست که چیزی روی قارههای چندگانه این سیاره، تاثیر گذاشته است در زمانی حدود 3000 سال پیش از میلاد. ساخت اهرام در آن زمان آغاز شده. چرا؟ این ضرورت چه بوده؟ آیا یک ضرورت جهانی بوده؟ بله. آیا ضرورتی بوده که از جایی خارج از این سیاره آمده؟ بله.
اگر خارجیها در سرعت پیشرفت بشر دخالت کرده باشند، آیا همچنین ممکن است که آنها نوع بشر را در اتصالات بحرانی تاریخ، تحت تاثیر قرار داده باشند؟ اگر اینطور باشد، آیا آنها به مشاهده ما ادامه دادهاند؟ حتی تا به امروز؟
Jason Martell
بسیار محتمل هست که اگر نوعی دخالت ژنتیکی به دست نسل فرازمینی بر نسل بشر در کار بوده باشد، آنها بخواهند روند آزمایشات خودشان را دنبال کنند.
Erich von Daniken
من بسیاری اوقات از خودم پرسیدهام که آیا این مسخره نیست که باور کنیم فرازمینیها باید به شکلی شبیه به ما باشند؟ یا حتی فکر کنیم که شبیه به ما هستند؟ نه. این سوال اشتباه است. آنها تصادفا شبیه به ما نیستند، بلکه ما شبیه به آنها هستیم چون ما محصول آنهاییم.
اما اگر موجودات غریبه در نژاد انسانی دخالت کردهاند، چرا؟ برای حفظ گونه خودشان؟ یا شاید برای پنهان کردن ردیابی ژنتیکی حضورشان در اینجا بر روی زمین؟ آیا اصلا «غریبهای» در کنار ما هست؟
/ 1 نظر / 96 بازدید
کوروش

ببینین دوست عزیز حرف شما کاملا درست است. اما یک سوال به نظر شما سیستم گوارش انسان که تقریبا هم مسیر با تنفس اوست اشکال ندارد؟ چرا ما باید موجودات فرازمینی را مانند بسیاری از فیلم های علمی-تخیلی واجد دو دست دو پا یک سر و مثلا دو چشم بدانیم که یکی از نمونه های عامه آنها خاکستریها اند. مثلا چرا به موجودات هوشمند دیگری نمی اندیشیم که در سیاره ای با گرانش متفاوت زندگی میکنند. یا موجوداتی که مثل ما محتاج اکسیژن نباشند.....پس شاید اصلا موجودات فرازمینی هم شکل مانباشند شاید هم باشند! هیچ کس نمیداند.من خودم یکی از معتقدین سر سخت بر وجود فرازمینی ها ام. اما مسئله شکل متفاوت هم قابل تامل است...