نظریهپردازان فضانوردان باستانی باور دارند این دانشمند با قدرت ماورایی و فرازمینی در ارتباط بوده یا اطلاعاتی به او الهام شده !

ایا ممکنه همچین برخوردهایی چه مستقیم چه به صورت تلپاتیک با دانشمندانی چون کوپرنیک و گالیله وجود داشته باشه ؟

در دوران رنسانس دانشمندانی همچون گالیله و کوپرنیک طرد میشن چون کلیسای کاتولیک به شدت هر نوع اطلاعاتی را کنترل میکرده !

 و هر کاری میکردند تا کشفیات علمی مخفی بمونه یا قدرت پاسخگوییشو نداشتند یا از رسوایی بی عقلی و نادانی خود میترسیدند !

اعتقادا برونو شامل اعتقاد به وجود جهانهای بی شمار بود !!!   که مملو از موجودات هوشمند است

مشکل اساسی این ادعاها این بود که  اینها موجب تهدید اساس مذهبی میشدند که میگفت ما مرکز افرینش هستیم !!!

ما اشرف مخلوقات هستیم و ...و ما برترین بخش هستی هستیم !!

تعلیمات برونو موجب خشم متخصصان و عالمان سراسر اروپا شد

و سرانجام این دانشمند به دستور واتیکان بازداشت شد و وی بدبخت به جرم الحاد در سیاه چاله هشت سال اسیر بود  و دوام هم اورد

جالبه بعد از 8 سال حبس حاظر به رد اعتقاد خود نبود و پافشاری میکرد

او به دلیلی اعلام جرم علیه کلیسای کاتولیک به سوزانده شدن بر روی ستون چوبی محکوم شد !!

ایا ممکنه سرپوشی های واتیکان از دیروز تا به امروز ال بر رد کردن هوش فرازمینی و تمدنهای مافوق زمینی ترس از این باشه که تمدنها و موجوداتی هوشمند در هستی فراتر از انسان وجود دارند ؟ ایا واتیکان از ریزش اعتقادی انسان از این مورد میترسد که رد میکرد و میکند !!

وجود چنین سرپوشی موجب نگرانی امروز ما هم هست ! که ممکنه دولت و علم در گیر سرپوش گذاری برای پنهان نگهداشتن شواهد تماس با حیات فرازمینی باشه

اثار برنو برای قرنها مسکوت و غیر قانونی از سمت کلیسا شناخته شد !

و بسیاری از اثار این بدبخت هم تندروهای مذهبی نابود کردند!

محققین بر این اعتقادند این اسناد شامل پیامهایی است که او دریافت میکرد و واتیکان خواهان نابودی ان بود

اما ایا ممکنه این اسنادی که قرنطینه شدند در اون زمان هم اکنون نیز در جایی پنهان شده باشند ؟

در این صورت ایا همچنان تهدیدی برای مذهبیون ادیان است ؟

 

/ 0 نظر / 20 بازدید