اقوام مایا و فرازمینی ها قسمت سوم :

کدکس درسدن

به نقل از پروفسور توماس بارتل که متخصص متون مایایی است, بعضی حروف مایایی چند معنی متناقض یا متضاد دارند و قرارگیری تصاویر هیروگلیفی بین اعداد و حروف میتواند تفاسیر و معانی متفاوت یا متضادی داشته باشد. با این وجود یافته های کدکس درسدن حیرت آور است. کدکس درسدن حاوی مطالبی درباره ونوس و مدارهایش, خداهایی که به نام ارباب آسمانها نامیده شده اند, خدای رعد و برق, و تقویم پیچیده مایایی است. خدایان این کدکس با حروف ای, دی, ای و ان مشخص شده اند اما همه جا مشخص نیست که هر یک چه قدرتها و مسئولیتهایی دارد. 6 برگ درباره مدارهای ونوس است و 4 برگ درباره مدارها و اقمار مشتری. چند برگی درباره ماه, مریخ و زحل و چند برگ دیگر درباره اوریون, جوزا و پلیادیس هستند. این صفحات مملو از جداولی حاوی اطلاعاتی درباره موقعیت نسبی این صور و سیارات نسبت به هم و نسبت به زمین هستند. گاهشماری مریخ, ونوس, عطارد و زمین و سالهایی که 135200 روزه هستند, و همینطور ستاره شناسی برای دورانی 400 میلیون ساله.چند صفحه از کدکس از جنگ بین سیارات میگوید و جداولی از کسوفهای گذشته و آینده را نیز در بردارد. به گفته پروفسور هربرت نول هاسام, بهترین متخصص کدکس درسدن در زمان خودش, جداول کسوف نه تنها شامل کسوفهایی است که در منطقه با چشم دیده میشود بلکه تاریخ دقیق کسوفهایی که مطلقا تئوریک هستند را نیز تعیین میکند.

اما این دانش حیرت انگیز درباره ستارگان از کجا نشات گرفته است؟ آیا مایاهایی که به قربانی کردن انسان میپرداختند خود با مشاهده آسمان به رابطه نسبی اجرام آسمانی پی بردند؟ مایاها در منطقه جغرافیایی زندگی میکردند که مشاهده ستارگان نیمی از سال ممکن نبود با این حال به پدیدهای ستاره شناسیی اشاره کرده اند که هر 6000 سال به وقوع میپیوندد. مایاها حتی 6000 سال سابقه وجود و حضور نداشته اند. مشاهده و محاسبات آسمان نمیتوانسته منجر به این نتیجه گیری مایاها شود که مدار ونوس باید هر 6000 سال یک روز به عقب برگردانده شود. گویی این جداول و کتب ناگهان از آسمان بر مایاها نازل شده است.

هرم-برجهایی چون تیکال در گواتمالا در راستایی متناسب با اجرام آسمانی پایه گذاشته شده اند و این نشان میدهد که این دانش از خود این اهرام کهن تر است.

منبع دانش چیست؟

/ 0 نظر / 36 بازدید