بزرگترین فضای خالی در کیهان

بزرگترین فضای خالی در کیهان به اندازه 1 میلیارد سال نوری

شش تا 10 میلیارد سال نوری دورتر یک فضای خالی به اندازه 1 میلیارد سال نوری وجود دارد. این فضا عاری از ماده عادی و ماده تاریک است. هیچ نوع اشعه یا نور قابل تشخیصی را ساطع نمی کند.

این بزرگترین فضای خالی است که تاکنون اختر شناسان در جهان کشف کرده اند و مساحت آن نزدیک به 1 میلیارد سال نوری وسعت دارد که عاری از ماده و ماده تاریک میباشد. این یافته نظریه های مربوط به تشکیل ساختار در مقیاس وسیع جهان را به چالش می کشد.
قابل ذکر است، این فضا همان نقطه سرد در نقشه ی ماهواره WMAP میباشد.

/ 0 نظر / 61 بازدید