Scientists Proposes That Black Holes Are Harmless Hologram


حدود 10 سال پیش ماتور نظریه "فازبال" را برای توصیف سیاهچاله ها پیشنهاد داد. نظریه فازبال شرح و توصیف قدیمی سیاهچاله ها را تعریف میکند جایی که جرم عظیم ماده به طور گرانشی به خود حمله میکند تا جایی که کوچک و کوچک تر میشود و همه ی جرم آن در یک نقطه ی کوچک خلاصه میشود به معنی دیگر تکنیگی روی میدهد. 
نظریه فازبال در واقع از نظریه ریسمان ریشه میگیرد و میگوید سیاهچاله ها کروی شکل هستند و از ریسمان های کیهانی با حجم مشخص تشکیل یافته اند و یک نقطه ی خالص در فضا نیستند. افق رویداد سیاهچاله در این صورت به طور دقیق تعریف نمیشود و در هاله ای از ابهام قرار میگیرد درست مثل فازی در فازبال ( fuzzy in fuzz ball ) 
گروه دیگر از محققین نظریه ای دیگر مغایر با این نظریه مطرح کرده اند نظریه ای منطقی برای توصیف دقیق سیاهچاله به نام نظریه " دیوار اتش" 
این نظریه میگوید که هرچیزی که سعی دارد از افق رویداد عبور کند با دیواری شعله ور با انرژی زیاد نامرئی برخورد میکند بنابراین هیچ چیز نمیتواند از آن عبور کند چون همه ی مواد در حال عبور خواهند سوخت. اکنون میتوان پی برد که چرا سیاهچاله ها بعد از دادن این نظریه دچار شهرت منفی شده اند. 
ماتور و هم تیم او همچنان در حال بازی با نظریه فازبال هستند و نتایج آن ها نظریه دیوار آتش را مردود میداند. 
آنها میگویند : " به جای دیوار آتش نابودگر، سیاهچاله ها بیشتر به کپی ساختار کهکشان ها شباهت دارند. سیاهچاله ها از هر چیزی که سطح آن ها را لمس میکند هالوگرام کاملی میسازند. " 
نظریه آن ها میگوید اگر زمین توسط یک سیاهچاله بلعیده شود حتی شما متوجه آن نمیشوید ( و همچنان میتوانید سرکار یا مدرسه بروید ) در این نظریه این فقط سیاهچاله ها نیستند که هالوگرام محسوب میشوند در واقع خود کائنات یک نوع هالوگرام است. 
در فیزیک نظریه ای به نام نظریه مکمل وجود دارد که توسط شخصی به اسم لتونارد ساس کایند در سال 1993 ارائه داده شد. نظریه مکمل بیان میکند که یک هالوگرام در یک سیاهچاله زمانی میتواند ممکن باشد که نسخه ی دوم کاملی از مواد اصلی خود باشد. 
متاسفانه ریاضی دانان و فیزیک دانان معتقدند که هالوگرام کامل غیر ممکن است در سطح سیاهچاله شکل بگیرد. 
بنابراین ماتور با استفاده از کلمه ی " تقریبا - کامل " راه گریزی برای خود ایجاد میکند. 
او میگوید : " هیچ چیزی به اسم سیاهچاله کامل وجود ندارد چون هرسیاهچاله در نوع خود متفاوت است." هر سیاهچاله از ماده و اطلاعات متفاوتی که به داخل راه میابند تشکیل یافته است. ( بنابراین هر سیاهچاله در نوع خود یکتا است) 
در نتیجه ما دو فرضیه متناقض پیش رو داریم 
یکی از آنها مدعی است که سیاهچاله ها هرچیزی را که لمس میکنند نابود میکنند. نظریه دیگر میگوید که سیاهچاله ها یک کپی هالوگرافیک از هرچیزی که لمس میکنند تولید میکنند. این دو نظریه رقیب هردو نمیتواند درست باشند. 
ماتور : " اگر سطح یک سیاهچاله دیوار آتش باشد بنابراین نظریه کائنات به عنوان یک هالوگرام نادرست خواهد بود. همه ی این نظریه ها میدان جنگی برای بیان طبیعت بنیادی کائنات است." 
Www.iflscience.com 
Translated By : Aida Safari

/ 1 نظر / 72 بازدید
بهروزم

پس چرا یک جا خوندم میگفت هر یک کیلو در سیاهچاله چندین برابر میشه؟ ولی دانشمنده میگه خطری نداره؟